Input:

156/2000 Sb., Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 156/2000 Sb., Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o ověřování střelných zbraní a střeliva
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění v § 17 odst. 3 doplňuje písm. e), též ruší část druhou
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
227/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění - 57 novelizačních bodů
ÚZ 407/2003 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 22 odst. 7 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 24
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 17 odst. 3 a 5
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 22 odst. 7 - změnu nelze uskutečnit, neboť § 22 byl změněn zák. č. 148/2010 Sb.
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
vkládá v § 17 odst. 3 nové písm. k)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 písm. c) a § 22b odst. 6
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 17
217/2013 Sb.
(k 8.8.2013)
mění název zákona, § 1, § 2, § 20 odst. 1, § 22a, § 22b odst. 4; vkládá novou hlavu III
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16a, § 20, § 20a, § 20b, § 22a; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17 odst. 2
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění, celkem 104 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22a a § 22b
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17 odst. 3
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění § 3 písm. f), § 16 odst. 1 a § 22a; nové přechodné ustanovení
180/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva (dále jen „kontrolované osoby”), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,
b)  výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva a při kontrole identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a stanovené doplňky,
b)  stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo její část4b) , které podléhají ověřování nebo kontrole identifikačních údajů,
c)  stanoveným střelivem střelivo nebo jeho komponenty, které podléhají ověřování nebo kontrole identifikačních údajů,
d)  stanoveným doplňkem doplněk zbraně, který podléhá ověřování nebo kontrole identifikačních údajů,
e)  komponentem střeliva je střela, nábojnice, zápalka, výmetná náplň nebo jejich kombinace,
f)  ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19),
g)  výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované výrobky nebo jejich hlavní části, nebo kdo dal takový výrobek navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod označením svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných výrobků se považuje i ten, kdo na hlavní části stanovené střelné zbraně nebo na jiném kontrolovaném výrobku provede zásadní technickou konstrukční změnu,
h)  dovozcem ten, kdo uvádí na trh v České republice kontrolované výrobky pocházející ze zahraničí, včetně členských států Evropské unie, anebo zastupuje výrobce, který se nenachází na území České republiky,
i)  distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti kontrolované výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává, nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje uživatelům,
j)  vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,
k)  opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní nebo stanovených doplňků zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,
l)  uvedením na trh každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání kontrolovaného výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice.
(2)  Zkušební značkou se rozumí značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s