Input:

162/2012 Sb., Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

č. 162/2012 Sb., Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2012
o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a) skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi, pro které je možno podat žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona,
b) funkční chemické skupiny a chemické prvky, které je možno použít při tvorbě názvu podle § 14 odst. 1 chemického zákona.
§ 2
Skupiny nebezpečnosti látek přítomných ve směsi
(1) Žádost podle § 14 odst. 1 chemického zákona je možné podat jen pro látky obsažené ve směsi zařazené do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, kterými jsou
a) dráždivé látky s výjimkou látek obsažených ve směsích s přiřazenou standardní větou označující specifickou rizikovost (R-větou) „Nebezpečí vážného poškození očí”,
b) dráždivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí,
c) zdraví škodlivé látky, nebo
d) zdraví škodlivé látky v kombinaci se zařazením do jedné nebo několika následujících skupin nebezpečnosti: výbušné látky, oxidující látky, extrémně hořlavé látky, vysoce hořlavé látky, hořlavé látky, dráždivé látky nebo látky nebezpečné pro životní prostředí.
§ 3
Funkční chemické skupiny a chemické prvky
(1) Funkční chemické skupiny a chemické prvky, které lze použít při tvorbě skupinového názvu, jsou definovány jako
a) anorganické nebo organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejný chemický prvek; název skupiny je odvozen od názvu tohoto chemického prvku; tyto skupiny jsou identifikovány atomovými čísly chemického prvku (001 až 103),
b) organické látky, jejichž vlastnosti jsou určeny tím, že mají jako hlavní charakteristiku stejné funkční skupiny; název skupiny je odvozen od názvu funkční skupiny; tyto skupiny jsou identifikovány konvenčními čísly (601 až 650); některé skupiny se dále člení na podskupiny, v nichž jsou seskupeny látky se společným specifickým charakterem.
(2) Samotné atomové číslo chemického prvku nebo konvenční číslo, kterým je funkční chemická skupina identifikována, nelze použít jako skupinový název.
(3) Funkční chemické skupiny a chemické prvky použité při tvorbě skupinového názvu musí
a) poskytovat dostatek informací pro přijetí nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření na pracovišti a pro zabezpečení minimalizace rizika při zacházení se směsí,
b) být na obalu uvedeny shodně jako v bezpečnostním listu3) .
(4) Při stanovení skupinového názvu se nejprve identifikují funkční skupiny a chemické prvky přítomné v molekule určité látky a potom se určí rozsah, ve kterém se z nejdůležitějších funkčních skupin a chemických prvků bude při tvorbě názvu vycházet.
(5) Funkční