Input:

169/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

č. 169/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2023
o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce č. 95/2023 Sbírky zákonů:
  
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 9 odst. 7, § 15 odst. 5 písm. a) a § 94 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a) tuhé palivo z odpadu, které přestává být odpadem,
b) okamžik, kdy tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem,
c) konkrétní účel, ke kterému smí být tuhé palivo z odpadu využíváno,
d) požadavky na odpad vstupující do procesu využití, při kterém vznikne tuhé palivo z odpadu,
e) postup zpracování odpadu v rámci procesu využití, během kterého vznikne tuhé palivo z odpadu,
f) kvalitativní kritéria, která musí tuhé palivo z odpadu splnit, aby přestalo být odpadem,
g) požadavky na vzorkování a zkoušení,
h) náležitosti průvodní dokumentace,
i) některé požadavky na informace o odpadu, který je předáván do zařízení určeného k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu, a o původci tohoto odpadu a
j) některé požadavky na vedení průběžné evidence o nakládání s odpady v zařízení určeném k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu.
§ 2
Tuhé palivo z odpadu
(K § 9 odst. 7 zákona)
(1) Tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem, pokud
a) je vyrobeno pouze z ostatních odpadů, se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a které zároveň splňují podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách,
b) splňuje požadavky na tuhé alternativní palivo pro některou ze tříd uvedených v technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy,
c) je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv,
d) ze zařízení k využití odpadu podle písmene c) se předá do spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 20 MW, do spalovny odpadu nebo do rotační pece na výrobu cementářského slínku nebo rotační, šachtové nebo jiné pece na výrobu vápna, v kterých se energeticky využije a které splňují následující podmínky:
1. jsou provozovány na území České republiky,
2. jsou konkrétně vymezeny v průvodní dokumentaci tuhého paliva z odpadu,
3. jsou provozovány v souladu s povolením provozu vydaným pro tepelné zpracování odpadu ve stacionárním zdroji uvedeném v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší2) nebo integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci3) , které ho nahrazuje, a
4. jsou součástí záměru podléhajícího povolení podle stavebního zákona4) ,