Input:

172/2022 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les

č. 172/2022 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Chráněná krajinná oblast Blanský les
K zajištění ochrany přírody a krajiny se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Blanský les.
§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti
(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je
a) zachování a zlepšování přírodních, kulturních a historických hodnot a přírodních funkcí krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního způsobu využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů a
b) zachování rozmanitosti neživé přírody a ekosystémové a druhové pestrosti, zejména zachování a zlepšení stavu cenných lesních, nelesních a mokřadních společenstev, vzácných druhů rostlin, hub a živočichů, včetně přispívání k ochraně Evropsky významné lokality Blanský les, jakož i zachování krajinotvorných prvků, zejména stromořadí podél pozemních komunikací.
(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti jsou
a) harmonicky utvářená krajina s typickým krajinným rázem daným geomorfologií terénu vytvářející polouzavřenou soustavu kopců s centrální kotlinou, s komplexy lesů na hřebenech a se střídáním menších sídel, lesních a zemědělských ploch doplněných rozptýlenou zelení a stromořadími v Křemžské kotlině a okrajových částech Blanského lesa, včetně kulturních a historických složek krajiny, zejména rozmístění a urbanistické skladby sídel a typické místní zástavby lidového rázu s významnými celky lidové architektury,
b) přírodní funkce krajiny,
c) vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou,
d) lesní ekosystémy listnatých a smíšených podhorských lesů s vysokou přírodní hodnotou a druhovou pestrostí, kyselé a květnaté bučiny, suťové lesy, hadcové a vápencové bory,
e) nelesní společenstva, suché a skalní trávníky, mezofilní a vlhké louky s vysokou druhovou pestrostí a
f) přírodní stanoviště nebo stanoviště druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Blanský les.
§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti
(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje.
(2) Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy je uvedeno v příloze k tomuto nařízení a včetně elektronické podoby je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody1.
§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti
(1) Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
(2) Do I. zóny se zařazuje především území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, biologickou rozmanitostí nebo vysokou ekologickou stabilitou krajiny, zejména území přirozených a člověkem málo pozměněných lesních ekosystémů s vysokým podílem autochtonních dřevin a pestrou druhovou, prostorovou a věkovou skladbou, dále přirozené a přírodě blízké luční ekosystémy vzniklé a udržované zemědělským hospodařením a další zvláště významná území z hlediska biologické rozmanitosti a mimořádně cenné plochy zachovalých kulturních a historických složek krajiny.
(3) Do II. zóny se zařazují zejména