Input:

209/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění účinném k 1.4.2016

č. 209/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ve znění účinném k 1.4.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. července 2013,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
78/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
ruší část první
78/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
ruší část třetí
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena nař. vlády č. 78/2016 Sb. k 1.4.2016)
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
Čl. II
V § 4 nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje