Input:

204/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 204/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Rendez-vous (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Valtice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Valtice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru (Quercus cerris),
b) krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
c) mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace mělkých stojatých vod,
d) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), včetně jejich biotopů,
e) vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace druhů rezavec Andersonův (Inonotus andersonii) a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), včetně jejich biotopů,
f) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý (Rana arvalis), mravenec lužní (Liometopum microcephalum), páchník hnědý (Osmoderma eremita s.l.), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
e) vyznačovat cyklistické