Input:

205/2012 Sb., Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

č. 205/2012 Sb., Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2012
o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví obecné zásady integrované ochrany rostlin.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) prahem škodlivosti vědecky podložený stupeň výskytu škodlivého organismu, při kterém je nutno provést ochranné opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku negativního vlivu škodlivého organismu na snížení výnosu nebo kvality rostliny nebo rostlinného produktu,
b) systémem varování postup informování o očekávaném nebo potvrzeném výskytu nebo o šíření škodlivého organismu, který může způsobit ekonomicky významnou škodu.
§ 3
Obecné zásady integrované ochrany rostlin
(1) K předcházení nebo potlačení výskytu škodlivých organismů se z nepřímých metod ochrany rostlin použijí zejména tato opatření:
a) střídání plodin,
b) používání pěstitelských postupů,
c) používání odrůd odolných nebo tolerantních ke škodlivým organismům a osiva a sadby splňující požadavky stanovené jiným právním předpisem2) ,
d) vyvážené hnojení, vápnění a vodní režim,
e) hygienická opatření, nebo
f) ochrana a podpora užitečných organismů využíváním vhodných opatření na ochranu rostlin.
(2) Sledování výskytu škodlivých organismů se provádí pomocí postupů a nástrojů zveřejněných podle zákona, které zahrnují zejména pozorování na místě, systémy varování, předpovědi výskytu škodlivých organismů a metody jejich včasného určení nebo využívání poradenství poradců odborně kvalifikovaných podle zákona.
(3) Výběr způsobu ochrany rostlin je založen na základě objektivní analýzy předpokladu napadení škodlivým organismem nebo výsledků sledování výskytu škodlivých