Input:

208/2011 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

č. 208/2011 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Vláda nařizuje podle § 22 a k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru a jiným než členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, splňuje-li tato přeprava podmínky přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí2) , Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsaženého v přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě3) (dále jen „mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných věcí”) nebo Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která jsou určenými technickými zařízeními používanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech podle jiného právního předpisu4) .
§ 2
Základní pojmy
(1) Přepravitelné tlakové zařízení je stanoveným výrobkem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona.
(2) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným tlakovým zařízením rozumí zařízení, které se používá v souladu s kapitolou 6.2 a 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2, s výjimkou plynů nebo věcí, které mají v klasifikačním kódu číslici 6 nebo 7, nebo pro přepravu nebezpečných věcí jiných tříd, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zařízením podle věty první jsou
a) tlakové nádoby a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.2 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí, a
b) cisternová a bateriová vozidla a vozy, snímatelné cisterny, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby s nádržemi z kovových materiálů a vícečlánkové kontejnery na plyn (MEGC) a případně jejich ventily a další příslušenství, na něž se vztahuje kapitola 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí.
(3) Pro účely tohoto nařízení se přepravitelným tlakovým zařízením rozumí rovněž malé nádobky obsahující plyn (UN 2037) (dále jen „plynové kartuše”).
(4) Pro účely tohoto nařízení se za přepravitelné tlakové zařízení nepovažují
a) aerosoly (UN 1950),
b) otevřené kryogenní nádoby,
c) lahve se stlačeným plynem pro dýchací zařízení,
d) hasicí přístroje (UN 1044),
e) zařízení, která jsou vyjmuta z působnosti mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí podle pododdílu 1.1.3.2 těchto