Input:

210/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 210/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2021
o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Lochkovský profil (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a)  skalních a travinných ekosystémů suchých trávníků,
b)  lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin,
c)  biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a devaterníku šedého (Helianthemum canum), včetně jejich populací,
d)  biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho populace,
e)  opěrného geologického profilu k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídolí a hranice silur-devon, detailního disharmonického provrásnění a význačného paleontologického naleziště Joachima Barranda.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území hlavního města Prahy, v katastrálních územích Lochkov a Radotín. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2) ,
b)  umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d)  povolovat nebo provádět průzkum anebo výzkumné práce,
e)  vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
f)  vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, s výjimkou umělé obnovy lesa,
g)  zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h)  přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i)  ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
j)  používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky anebo chemické směsi, s výjimkou ošetření dřeva na skládkách proti kůrovcům, použití repelentů proti okusu dřevin zvěří, ošetření sadby dřevin proti klikorohu borovému a akátových pařezů proti opětovnému zmlazení,
k)  rozdělávat ohně, nebo
l)  vjíždět vozidly;