Input:

218/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 218/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 25. května 2021,
kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2, § 30 odst. 3 a v § 34 odst. 3 se slovo „čekatelé” nahrazuje slovem „kandidáti”.
2. V § 7 odst. 2 se za slova „nestanoví-li předseda příslušného soudu” vkládají slova „v jednotlivých odůvodněných případech”.
3. Za § 36a se vkládá nový § 37, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
㤠37
Ve věcech evropského příkazu k obstavení účtů13je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.


13Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech.”.
4. V § 40 odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „každý soudce se zařadí alespoň do jednoho soudního oddělení”.
5. V § 42d odst. 1 se za slovo „Ministerstvo” vkládají slova „spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”)”.
6. V § 42e se za slova „přidělí se” vkládají slova „přerozdělené insolvenční věci nebo některé z těchto věcí”, slova „přerozdělené insolvenční věci nebo některé z těchto věcí” se nahrazují slovy „nebo po skončení dočasného přidělení” a slova „původně přiděleny” se nahrazují slovy „přiděleny před přerozdělením”.
7. V § 43 odst. 1 se slovo „čekatele” nahrazuje slovem „kandidáty” a slova „přípravné služby” se nahrazují slovy „odborné přípravy”.
8. V § 43 odst. 2 se slovo „čekatele” nahrazuje slovem