Input:

212/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 212/2021 Sb., Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2021
o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Blanice (dále jen „přírodní rezervace”).
(2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů suťových lesů, suchých borů, bučin a lužních lesů,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,
c) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
d) travinných ekosystémů luk a pastvin,
e) systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků řeky Blanice a jejích přítoků Milešického potoka a Křemenného potoka, včetně jejich pramenišť, koryt vodních toků a břehů,
f) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a netopýra velkého (Myotis myotis), včetně jejich populací.
(3) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Cudrovice, Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí, Řepešín a Zvěřenice. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Přírodní rezervace se vyhlašuje bez ochranného pásma.
(5) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět změny vodního režimu,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na pozemcích,
e) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
f) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní rezervace Kaňon Blanice
Geometrický obrazec - hranice Přírodní rezervace Kaňon Blanice
 
číslo bodu
souřadnice-Y [m]
souřadnice-X[m]
pořadí bodu v obrazci
1
796285,99
1158820,39
1
2
796269,47
1158826,06
2
3
796249,62
1158820,55
3
4
796241,13
1158813,92
4
5
796229,56
1158812,21
5
6
796210,67
1158816,89
6
7
796183,30
1158835,39
7