Input:

213/2022 Sb., Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

č. 213/2022 Sb., Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2022
o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 14c odst. 4 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů uvedených v § 14a odst. 4 zákona.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat,
b)  zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a zároveň umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem,
c)  zvířata chovaná za účelem provádění drezúry v souladu s právním předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat1) ,
d)  rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) nebo medvěda hnědého (Ursus arctos), pokud se jedná o handicapovaná zvířata chovaná v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu handicapovaných zvířat při chovu2) .
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  chovným prostorem prostor, ve kterém jsou chovány vybrané druhy šelem nebo lidoopi,
b)  vnitřním chovným prostorem konstrukčně vymezený prostor pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů umístěný uvnitř stavby; za vnitřní chovný prostor se považuje zejména ubikace, ložnice, spací box, vnitřní box, porodní box nebo odchovna,
c)  venkovním chovným prostorem konstrukčně vymezený a ohraničený prostor pro chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů umístěný vně stavby; za venkovní chovný prostor se považuje zejména venkovní výběh,
d)  odstavným prostorem oddělitelný ohraničený prostor určený k dočasnému pobytu vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který slouží k zabezpečení zvířat v době veterinárního ošetření a léčby, porodu mláďat, podávání krmiva, provádění úklidu, oprav nebo úprav prostor, ve kterých jsou zvířata trvale chována; za odstavný prostor se považuje zejména odstavný dvorek nebo odstavný box,
e)  palandou vyvýšený prostor určený k odpočinku zvířat,
f)  hamakou závěsné vybavení určené k odpočinku zvířat,
g)  podhrabem zábrana z odolného materiálu umístěná jako pokračování ohraničení do potřebné hloubky v zemi, a to
1.  podezdívka, tedy pevné základy v zemi vedené do hloubky uvedené v částech druhé až osmé nebo vedené do rostlého podloží,
2.  kovové pruty dosahující do rostlého podloží a umístěné v takové vzdálenosti od sebe, která zajistí, aby zvíře nemohlo uniknout, nebo
3.  zapletené kovové pletivo nebo svařovaná síť uložené vertikálně do hloubky uvedené v částech druhé až osmé nebo vedené do rostlého podloží nebo uložené horizontálně pod povrchem do vzdálenosti nejméně 1 m na obě strany ohraničení,
h)  převisem horní část ohraničení chovného prostoru, která směřuje dovnitř do chovného prostoru, je tvořená pletivem, kovovými pruty nebo