Input:

219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o ozbrojených silách České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
352/2001 Sb.
(k 5.10.2001)
mění § 5 písm. d)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 16 odst. 1
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 7 odst. 1 nové znění písm. d)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 7 odst. 5 nahrazuje slova
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 50 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 14 odst. 1 mění písm. b)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 42 odst. 1 písm. c)
147/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 2 odst. 10 písm. c), § 3 odst. 6, § 7 odst. 1, § 14 odst. 1 písm. g), § 22, § 29, § 31, § 44 odst. 2 a 3, § 44a a část šestou a nadpis v části desáté; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 21
253/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 24 a 24a; vkládá § 24b, 24c a § 42b
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7 odst. 3
46/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění celkem 38 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá novou část dvanáctou
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 2, § 7 a v části šesté hlavě druhé dílu 2 oddíly 4 a 5
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 33 odst. 1
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
mění celkem 18 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět právní úpravy
Zákon upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly”), jejich řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje použití vojenské zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Vojenské objekty jsou objekty důležité pro obranu státu, které slouží Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo”), Armádě České republiky (dále jen „armáda”) a Hradní stráži k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. Vojenské objekty jsou majetkem státu. Hospodaření s nimi přísluší ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu.
(2)  Vojenský útvar je samostatná bojová nebo výcviková součást ozbrojených sil s vlastním názvem, popřípadě s propůjčeným čestným nebo historickým názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského útvaru je velitel.
(3)  Vojenské zařízení je samostatná součást ozbrojených sil, která je určena k zajišťování potřeb ozbrojených sil a ministerstva, s vlastním názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen „náčelník”).
(4)  Služebním orgánem v ozbrojených silách jsou prezident republiky (dále jen „prezident”), ministr obrany (dále jen „ministr”) a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci a jiní vedoucí pracovníci.
(5)  Příslušníkem ozbrojených sil je jen voják v činné službě.
(6)  Vojenský materiál tvoří vojenská výstroj, vojenská výzbroj, vojenská technika a určená technická zařízení, které jsou užívány k plnění nebo zabezpečení úkolů ozbrojených sil.
(7)  Vojenskou výstroj tvoří oděv, prádlo, obuv a jiná výbava vojáka v činné službě nutná k výkonu služby, k zabezpečení výcviku a plnění jeho úkolů; vojenský stejnokroj tvoří stanovené součástky vojenské výstroje určené pro jednotné vystrojení ozbrojených sil, které jsou charakterizovány barvou, střihem, odznaky, rukávovými znaky a hodnostním označením.
(8)  Vojenskou výzbroj tvoří vojenské zbraně, zbraňové systémy a munice, které ozbrojené síly používají k výcviku a plnění svých úkolů.
(9)  Vojenskou techniku tvoří vozidla ozbrojených sil, vojenská drážní vozidla, vojenská plavidla a vojenská letecká technika, přičemž
a)  vozidla ozbrojených sil jsou silniční motorová a přípojná vozidla a vojenská vozidla, která jsou evidována pod vojenskou poznávací značkou; určená silniční motorová a přípojná vozidla ozbrojených sil mohou být registrována pod státní poznávací značkou2) ; mimo plnění úkolů ozbrojených sil nejsou vojenská vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích,
b)  vojenská drážní vozidla jsou hnací a tažená drážní vozidla určená k plnění úkolů ozbrojených sil, jejichž držitelem26) je Česká republika,
c)  vojenská plavidla jsou lodě, malá plavidla, plovoucí stroje,