Input:

228/2015 Sb., Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

č. 228/2015 Sb., Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon”) k provedení § 35 odst. 6 a § 36 odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  náležitosti obsahu informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (dále jen „informace”) a rozsah, ve kterém se tato informace zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B,
b)  způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B veřejnosti a
c)  náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejich zpracování.
§ 2
Náležitosti obsahu informace
(K § 35 odst. 6 zákona)
(1)  Náležitosti obsahu informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Informace pro objekty zařazené do skupiny A se zpracovává v rozsahu stanoveném v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Informace pro objekty zařazené do skupiny B se zpracovává v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B veřejnosti v zóně havarijního plánování
(K § 35 odst. 6 zákona)
(1)  Veřejnosti v zóně havarijního plánování poskytne krajský úřad informaci zpracovanou pro objekt zařazený do skupiny B v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce v listinné podobě. Podnikatelům, kteří mají v zóně havarijního plánování umístěno sídlo nebo provozovnu, může krajský úřad tuto informaci namísto poskytnutí v listinné podobě doručit prostřednictvím datové schránky, mají-li ji tito podnikatelé zpřístupněnu.
(2)  Byl-li objekt zařazený do skupiny B, pro který byla informace zpracována, zároveň určen krajským úřadem podle § 7 odst. 1 zákona, doručí krajský úřad informaci zpracovanou pro tento objekt v rozsahu stanoveném v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce prostřednictvím datové schránky rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských a zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny; nemají-li tito provozovatelé datovou schránku zpřístupněnu, krajský úřad jim tuto informaci poskytne v listinné podobě.
§ 4
Náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho zpracování
[K