Input:

235/2022 Sb., Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

č. 235/2022 Sb., Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
VYHLÁŠKA
ze dne 5. srpna 2022
o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44c odst. 5 a k provedení § 24b odst. 7 a § 24d písm. b) a c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a)  pravidla správné pěstitelské praxe pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,
b)  pravidla pro bezpečné skladování, kamerový systém a další bezpečnostní opatření pro zabezpečení pěstírny pro rostliny konopí pro léčebné použití,
c)  způsob a rozsah protokolování a evidence činností souvisejících s pěstováním, sklizní a zpracováním rostlin konopí pro léčebné použití a zneškodňováním rostlinného odpadu.
§ 2
Definice
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  pěstitelem osoba pěstující rostliny konopí pro léčebné použití podle § 24b zákona o návykových látkách,
b)  šarží jedna sklizeň druhově a odrůdově shodných jednotek rostlin konopí pro léčebné použití, které byly vypěstovány ze stejného pěstebního materiálu, v místě se shodnými podmínkami a sklizené v jeden čas,
c)  základním zpracováním úkony, které směřují k získání meziproduktu konopí pro léčebné použití, zejména omývání rostliny, řezání části rostliny obsahující květenství před sušením a sušení,
d)  meziproduktem konopí pro léčebné použití základně zpracovaná rostlina konopí pro léčebné použití obsahující vrcholík.
§ 3
Pravidla správné pěstitelské praxe
Pravidla správné pěstitelské praxe zahrnují
a)  pravidla pro vedení systému řízení jakosti,
b)  požadavky na zaměstnance a jejich školení,
c)  stanovení hygienických norem,
d)  požadavky na prostory,
e)  pravidla pro vedení dokumentace,
f)  pravidla pro nakládání s materiálem k množení,
g)  pravidla pěstování,
h)  pravidla pro konání sklizně,
i)  pravidla a postupy pro základní zpracování na meziprodukt konopí pro léčebné použití,
j)  požadavky na balení,
k)  požadavky na uchovávání a
l)  požadavky na zabezpečení pěstírny.
§ 4
Systém řízení jakosti
(1)  Pěstitel pěstuje a zpracovává rostliny konopí pro léčebné použití tak, aby bylo zaručeno, že výsledný meziprodukt konopí pro léčebné použití je vhodný k výrobě konopí pro léčebné použití.
(2)  Pro dosažení požadované jakosti rostlin konopí pro léčebné použití a výsledného meziproduktu konopí pro léčebné použití pěstitel nastavuje a zavádí do praxe prostřednictvím vnitřních předpisů systém zabezpečování jakosti, který splňuje minimální požadavky na systém zabezpečování jakosti stanovené touto vyhláškou. Pěstitel účinnost systému zabezpečování jakosti průběžně sleduje, o sledování činí a uchovává záznamy a v případě zjištěných nedostatků systém změní nebo aktualizuje.
(3)  Systém zabezpečování jakosti zahrnuje opakované vnitřní kontroly, kterými je sledováno dodržování pravidel správné pěstitelské praxe a které umožní v případě potřeby následně přijímat nápravná opatření. O takových vnitřních kontrolách a o všech následně přijatých nápravných opatřeních pěstitel vede a uchovává záznamy.
§ 5