Input:

24/2021 Sb., Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

č. 24/2021 Sb., Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2021
o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
Vláda nařizuje k provedení § 14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 13/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanoví
a) způsob a rozsah ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I,
b) vedení evidence zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem podnikatelské činnosti podnikatele, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva, a
c) vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I.
§ 2
Ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I
(1) V ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I se uvedou:
a) u osoby nabývající vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) u osoby převádějící vlastnictví osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu,
c) údaje o zbrani,
d) datum nabytí nebo převodu a
e) sdělení ohlašovatele, který podává ohlášení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronicky se zaručenou identitou, zda požaduje zaslání kontrolního výpisu zbraní kategorie C-I, které jsou vedeny k jeho osobě v centrálním registru zbraní po zohlednění dotčeného ohlášení, a to do jeho datové schránky nebo na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl správci centrálního registru zbraní.
(2) Vzor formuláře ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I držitelem zbraně kategorie C-I stanoví příloha k tomuto nařízení.
§ 3