Input:

25/2020 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, ve znění účinném k 1.12.2022

č. 25/2020 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, ve znění účinném k 1.12.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2020
o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
348/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 71 odst. 2, § 74 odst. 1 a § 80a odst. 3 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) rozsah údajů uváděných na receptu a žádance, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,
b) údaje uváděné na receptu s modrým pruhem vystaveným v listinné podobě, dobu jeho platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na něm lze předepsat, a pravidla pro jeho používání,
 
c) údaje uváděné na žádance s modrým pruhem vystavené v listinné podobě, dobu její platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na ní lze předepsat, a pravidla pro její používání,
d) způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním a
e) náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci.
Předepisování léčivých přípravků, které neobsahují vysoce návykové látky
§ 2
Rozsah údajů uváděných na receptu a žádance
(1) Na receptu se uvádějí tyto údaje:
a) jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, a telefonní číslo chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba; u právnické osoby název nebo obchodní firma, sídlo a telefonní číslo; telefonní čísla se uvádějí jen v případě, že s tím jejich uživatelé souhlasí; jde-li o chovatele, pro kterého je podle jiného právního předpisu1) stanovena povinnost evidence, uvádí se dále číslo hospodářství, ve kterém jsou chována zvířata, pro která je předepisovaný léčivý přípravek určen,
b) druh zvířete, pro které je léčivý přípravek předepisován; je-li to nutné pro jednoznačné určení léčeného zvířete nebo skupiny zvířat, uvedou se další údaje, které jsou pro takové jednoznačné určení nezbytné,
c) předepsaný léčivý přípravek, a to
1. název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován2) , léková forma, síla a velikost balení, nebo
2. lékopisný název nebo jeho synonymum anebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu3) nebo název léčivé nebo pomocné látky uvedený v seznamu stanoveném jiným právním předpisem4) , a to jednotlivě pro všechny složky léčivého přípravku se současným uvedením požadovaného množství jednotlivých složek a s pokyny