Input:

253/2018 Sb., Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 253/2018 Sb., Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2018
o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  extrakčním rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin,
b)  hexanem obchodní výrobek, který se skládá převážně z acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících šest uhlíkových atomů a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C,
c)  želatinou přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat,
d)  kolagenem bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat,
e)  správnou výrobní praxí takové použití extrakčního rozpouštědla, které vede pouze ke vzniku zbytků nebo derivátů v technicky nevyhnutelném množství, které není lidskému zdraví nebezpečné.
§ 3
Extrakční rozpouštědla
(1)  Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.
(2)  Dále lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při výrobě potravin extrakční rozpouštědla
a)  propan,
b)  butan,
c)  octan ethylnatý,
d)  ethanol,
e)  oxid uhličitý,
f)  aceton s výjimkou rafinace olivového oleje z olivových pokrutin a
g)  oxid dusný.
(3)  Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti, a dále potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.
(4)  Extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních doplňků stravy, nesmí překročit nejvyšší povolené množství reziduí stanovené v tabulce č. 1 nebo 2 v příloze k