Input:

262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2015
o regulačním výkaznictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 19 a přílohy
554/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
513/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.
§ 2
Provozní aktiva
Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o
1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2. goodwill,
3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6. opravné položky k majetku,
7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8. dlouhodobý finanční majetek,
9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.
§ 3
Členění a náležitosti regulačních výkazů
(1) Regulační výkazy se člení na výkazy
a) aktiv a změn aktiv,
b) souhrnu aktivovaných investičních akcí,
c) aktiv a pasiv,
d) hospodářského výsledku,
e) nákladů,
f) investičních výdajů,
g) peněžních toků,
h) změn energetických zařízení,
i) bilanční,
j) technické,
k) tarifních statistik,
l) cenových lokalit a
m) cen a technických parametrů.
(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:
a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) číslo 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 4
Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
(1) Pokud není uvedeno jinak, regulační výkazy se zpracovávají v roce „i-1” za kalendářní rok „i-2”, kde rokem „i” se rozumí rok, pro který