Input:

271/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 271/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rohová (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací,
d) severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle jiných právních předpisů, nebo
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.
§ 3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) provádět obnovní těžbu v porostech na plochách, které jsou větší než 0,50 ha a jejichž maximální šíře plochy převyšuje 1,5násobek střední výšky těženého porostu,
b) provádět těžební práce v lesích v období od 1. dubna do 31. července kalendářního roku, vyjma těžeb nahodilých,
c) vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa a pro činnosti a opatření prováděné