Input:

273/1996 Sb., Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 273/1996 Sb., Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 11. října 1996
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
187/1999 Sb.
(k 2.9.1999)
mění
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 1 doplňuje odst. 9
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 1 mění odst. 9
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 1 mění odst. 9 a vkládá odst. 10
417/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 1 odst. 10
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1
226/2023 Sb.
(k 29.7.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
464/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1, § 1a a § 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”) je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Úřad při výkonu své působnosti postupuje nezávisle a nestranně, nepřijímá pokyny od orgánů veřejné moci a dalších osob.
(2)  Sídlem Úřadu je Brno.
(3)  V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(4)  S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslučitelná funkce prezidenta republiky, člena vlády, prezidenta, viceprezidenta nebo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, poslance, senátora, poslance Evropského parlamentu, soudce, státního zástupce, jakákoli jiná funkce ve veřejné správě nebo členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5)  Předseda Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci a vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost Úřadu nebo neohrožuje důvěru v jeho nezávislost a nestrannost.
(6)  Předsedou Úřadu může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která
a)  je státním občanem České republiky,
b)  je plně svéprávná,
c)  je bezúhonná,
d)  má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
e)  má nejméně 10 let právní praxe nebo praxe v oblasti ekonomie a
f)  dosáhla věku 40 let.
(7)  Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, která byla pravomocně odsouzena pro
a)  trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b)  trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy.
(8)  Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(9)  Funkce předsedy Úřadu zaniká
a)  dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,
b)  uplynutím jeho funkčního období,
c)  smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
d)  dnem, kdy přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle odstavce 6 písm. a) až d), nebo
e)  dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s výkonem funkce předsedy Úřadu.
(10)  Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen
a)  nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo
b)  narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu.
(11)  Předseda Úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(12)  Předseda Úřadu je oprávněn dávat státnímu