Input:

273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2021
o podrobnostech nakládání s odpady
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
78/2022 Sb.
(k 9.4.2022)
ruší v příloze č. 4 části A bod 11
78/2022 Sb.
(k 1.1.2027)
vkládá v příloze č. 4 části A bod 11
445/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 7, § 15 odst. 5, § 17 odst. 4, § 18 odst. 1 a 6, § 19 odst. 2 a 5, § 20 odst. 6, § 22 odst. 7, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4, § 32 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 7, § 35 odst. 3, § 36 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b), § 37 odst. 1 písm. c) a odst. 6, § 40 odst. 5, § 41 odst. 3 písm. f) a odst. 6, § 46 odst. 2 písm. c), § 48 odst. 3, § 59 odst. 7, § 63 odst. 2, 4 a 6, § 64 odst. 6, § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3, § 68 odst. 3, 5 a 6, § 69 odst. 2, odst. 3 písm. i) a m) a odst. 4, § 71 odst. 2 a 4, § 78 odst. 7, § 79 odst. 6, § 81 odst. 4, § 82 odst. 7, § 83 odst. 4, § 84 odst. 2, § 85, § 86 odst. 4, § 89 odst. 5, § 90 odst. 5, § 91 odst. 3, § 92 odst. 3 písm. a), § 94 odst. 2 a 4, § 95 odst. 1, 3 a 7, § 96 odst. 7, § 106 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,
b)  podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,
c)  technické podmínky soustřeďování odpadu,
d)  podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,
e)  podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,
f)  podrobnosti ukládání odpadů na skládky,
g)  podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,
h)  požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,
i)  podrobnosti nakládání s komunálními odpady,
j)  podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,
k)  podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,
l)  podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,
m)  podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
n)  podrobnosti komunitního kompostování,
o)  podrobnosti nakládání s kaly,
p)  podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,
q)  podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,
r)  podrobnosti nakládání s odpadními oleji,
s)  podrobnosti nakládání s léčivy z domácností a
t)  podrobnosti ekonomických nástrojů.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  inertním materiálem materiál, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám; inertní materiál nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem, který ohrožuje nebo poškozuje lidské zdraví nebo životní prostředí nebo který vede k překročení limitů znečišťování stanovených jinými právními předpisy3) ; směsné odpady nejsou