Input:

278/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

č. 278/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2016
o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra vkládají do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „registr”) údaje týkající se každého jimi vedeného správního řízení o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle § 89 zákona o vysokých školách (dále jen „řízení”),
b) technické podmínky a lhůty předávání údajů uvedených v písmenu a).
§ 2
Formát a struktura datové zprávy
(1) Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) elektronickými formuláři. Přípustný formát datové zprávy je XML.
(2) Strukturu datové zprávy, kterou se předávají údaje o řízení vedeném v prvním stupni, popřípadě i ve druhém stupni, do registru, tvoří ty níže uvedené údaje, které jsou při předávání známy:
a) název orgánu, který o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (dále jen „žádost o uznání”) rozhoduje1) v řízení vedeném v prvním stupni, popřípadě i název orgánu, který rozhoduje v řízení vedeném ve druhém stupni o odvolání nebo rozkladu podaném proti rozhodnutí orgánu prvního stupně o žádosti o uznání,
b) údaje identifikující žadatele2) ,
c) údaje identifikující zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci:
1. název zahraničního dokladu o vzdělání3) (dále jen „kvalifikace”) ve znění uvedeném na originálu nebo úředně ověřené kopii originálu kvalifikace (dále jen „autentické znění”), případně i v českém a anglickém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho překlad, přičemž v případě dvoujazyčných nebo vícejazyčných kvalifikací se za autentické znění přednostně považuje znění v jazyce anglickém, popřípadě v jiném užitém jazyce používajícím latinku,
2. číselné nebo jiné znakové označení kvalifikace, je-li na kvalifikaci uvedeno, včetně případných písmenných znaků označujících sérii kvalifikace; není-li kvalifikace vyhotovena v latince, uvedou se písmenné znaky podle překladu do jazyka českého nebo anglického,
3. datum vydání kvalifikace,
4. název studijního programu a studijního oboru v autentickém znění, případně i v českém a anglickém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho překlad,