Input:

282/2019 Sb., Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

č. 282/2019 Sb., Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2019
o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb.,
o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu
a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a l) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a) složení zkušební komise pro
1. zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni,
2. závěrečnou zkoušku nástavbového oboru,
3. závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a
b) zkušební řád
1. zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni,
2. atestační zkoušky,
3. závěrečné zkoušky nástavbového oboru,
4. závěrečné zkoušky funkčního kurzu.
ČÁST DRUHÁ
ZKOUŠKA PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍM KMENI
§ 2
Zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni
(1) Zkušební komise pro daný termín zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni má nejméně 3 členy, které pro daný termín zkoušky vybere pověřená organizace nebo její lékařská fakulta, má-li pověřená organizace více lékařských fakult, ze seznamu zkoušejících pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni pro příslušný základní kmen. Nejméně 1 ze členů zkušební komise není v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, u kterého zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni probíhá, a současně není v pracovněprávním vztahu k pověřené organizaci nebo její lékařské fakultě, která zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťuje. O složení každé zkušební komise pro daný termín a příslušný základní kmen informuje pověřená organizace nebo její lékařská fakulta, má-li pověřená organizace více lékařských fakult, ministerstvo 30 dní před termínem konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.
(2) Zkoušející jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh České lékařské komory nebo České lékárnické komory, odborných společností a pověřených organizací. Ministerstvo zveřejňuje do 1. prosince na svých internetových stránkách seznam zkoušejících pro následující kalendářní rok.
(3) Členové zkušební komise si pro daný termín zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni