Input:

283/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů

č. 283/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016
o stanovení prioritních dopravních záměrů
Vláda nařizuje podle § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb.:
§ 1
Prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 283/2016 Sb.
Prioritní