Input:

284/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

č. 284/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2022
o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6a odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
b)  rozsah, četnost a způsob provádění kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
c)  obsah a vzor zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.
§ 2
Zdroj chladu
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem chladu část systému klimatizace, která vyrábí chlad
a)  kompresorovým přímým chlazením,
b)  kompresorovým nepřímým chlazením,
c)  absorbčním chlazením,
d)  adiabatickým chlazením,
e)  systémem trigenerace, nebo
f)  využitím energie prostředí tepelným čerpadlem.
(2)  Za zdroj chladu pro účely této vyhlášky se považuje i společný systém klimatizace a vytápění.
§ 3
Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání
Jmenovitý výkon provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které jsou součástí budovy. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují chladem více než jednu jednotku.
§ 4
Rozsah a četnost kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání
(1)  Kontrola provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se vztahuje na zdroj chladu, s výjimkou zdroje chladu, který je výhradně využíván pro technologické procesy, systém rozvodů a sdílení chladu, systém regulace a automatizační a řídicí systém podle vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. V případě kombinovaného systému klimatizace a větrání se kontrola vztahuje také na systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí úprava vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti. Kontrola systému nuceného větrání se neprovádí, pokud v budově byla provedena kontrola v rámci kontroly systému vytápění podle vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.
(2)  Předmětem kontroly jsou přístupné části zařízení systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání podle odstavce 1.
(3)  První kontrola systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení do provozu. Následně se provádí jeho kontrola v četnosti podle odstavce 4.
(4)  U již