Input:

292/2015 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

č. 292/2015 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2015
o Chráněné krajinné oblasti Brdy
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Chráněná krajinná oblast Brdy
K zajištění ochrany přírody a krajiny části území Brdské vrchoviny se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy.
§ 2
Poslání chráněné krajinné oblasti
(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.
§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti
(1) Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje.
(2) Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3) Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti
Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
§ 5
Bližší ochranné podmínky
(1) Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody
a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,
b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,
c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,
d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,
e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,
f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,
g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,
i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení