Input:

293/2019 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

č. 293/2019 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2019
o Programu statistických zjišťování na rok 2020
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2020, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2019 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2020
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. Ceny E 1-12
Měsíční výkaz o cenách ropy
2. Ceny E 2-52
Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
3. Ceny E 3-12
Výkaz o cenách topných olejů
4. Ceny E 6-04
Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
5. Ceny Elek 1-12
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
6. Ceny Les 1-04
Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
7. Ceny Nájem 1-12
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
8. Ceny NB 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
9. Ceny Ob 1-12
Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě
10. Ceny Prům 1-12
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
11. Ceny Prům 1a-12
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
12. Ceny Stav 1-04
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
13. Ceny Teplo 1-12
Měsíční výkaz o cenách tepla
14. Ceny TS 1-12
Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
15. Ceny Zem 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
16. Ceny Zem 1-12
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
17. Ceny Zem 2-04
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
18. Ceny Zem 3-04
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
19. Ceny Zem 4-04
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
20. Ceny ZO 2-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
21. CenyZO 2a-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
22. Ceny ZO 3-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
23. Ceny ZOD 1-12
Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě
24. Ceny ZOV 1-12
Měsíční výkaz o cenách vývozu a odeslání v zahraničním obchodě
25. CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
26. CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
27. EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
28. EP 7-01
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
29. EP 8-01
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
30. EP 9-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
31. EP 10-01
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
32. EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů