Input:

30/2021 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech, ve znění účinném k 20.4.2023

č. 30/2021 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech, ve znění účinném k 20.4.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2021
o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
95/2023 Sb.
(k 20.4.2023)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 545/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4, § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)  rozsah vedení evidencí,
b)  rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,
c)  minimální rozsah ověření údajů
1.  o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a
2.  vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti,
d)  pravidla výpočtu využití odpadu z obalů,
e)  pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „jednorázová plastová nápojová lahev”),
f)  minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování,
g)  druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dotčenými materiály materiály odpadů z obalů, které jsou zpracovány v rámci dané recyklace na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,
b)  nedotčenými materiály odpadové materiály, které nejsou v rámci dané recyklace zpracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,
c)  předběžným zpracováním jakékoli zpracování, kterému jsou materiály odpadů z obalů podrobeny před recyklací; to zahrnuje kontrolu, třídění a jiné přípravné činnosti sloužící k odstranění nedotčených materiálů a k zajištění vysoce kvalitní recyklace,
d)  místem výpočtu místo, kde materiály odpadů z obalů vstupují do recyklace, kterou je odpad přepracován na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem, nebo místo, kde odpadové materiály přestávají být odpadem v důsledku přípravných činností před přepracováním,
e)  místem měření místo, kde je provedeno měření hmotnosti odpadových materiálů s cílem určit množství odpadu v místě výpočtu,
f)  cyklem obrátka, kterou opakovaně použitelný obal provede od chvíle, kdy je uveden na trh spolu se zbožím, které má obsahovat a chránit a jehož manipulaci, dodávku nebo prezentaci má umožnit, až do chvíle, kdy je zaslán zpět k opakovanému použití do systému pro opakovaně použitelné obaly za účelem opětovného uvedení na trh spolu se zbožím,
g)  systémem pro opakovaně použitelné obaly organizační, technická nebo finanční opatření, která zajistí, aby opakovaně použitelné obaly prošly více cykly.
§ 3
Rozsah vedení evidencí
(1)  Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů stanovených ohlašovací povinností podle § 4 odst. 1 až4.
(2)  Autorizovaná společnost vede nejméně v rozsahu údajů stanovených ohlašovací