Input:

305/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016

č. 305/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část šestou
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v čl. IV ruší bod 4
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvanáctou
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. b) se za slovo „plat” vkládají slova „ , popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání,”.
2. V § 3 písm. n) se za slovo „doma” vkládají slova „nebo na jiném místě”.
3. V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „pojištěni” nahrazuje slovy „účastni důchodového pojištění”.
4. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c)” nahrazují slovy „podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a), sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu”.
5. V § 6 odst. 4 se slovo „pojištěn” nahrazuje slovy „povinně účasten důchodového pojištění”.
6. V § 10 odst. 5 a 6 se slovo „pojištěn” nahrazuje slovy „účasten důchodového pojištění”.
7. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění zaměstnance podle věty třetí, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má trvale místo výkonu práce.”.
8. V § 15 odst. 4 písm. c), § 28 odst. 2 a § 103 odst. 1 písm. d) se slova „na zotavenou” zrušují.
9. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Denní vyměřovací základ se stanoví s přesností na 2 platná desetinná místa.”.
10. V § 18 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná v rozhodném období určeném podle věty první měsíční základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž měla měsíční základ; ustanovení odstavce 6 věty třetí platí zde obdobně.”.
11. V § 18 odst. 8 písm. b) se za slovo „mzdy” vkládají slova „ , platu nebo odměny” a slova „za dobu” se nahrazují slovy „v období”.
12. V § 18 odst. 8 písm. c) se slovo „poskytováno” nahrazuje slovem „vypláceno”.
13. V § 19 odst. 1 písm. b) se slovo „pojištěnců” nahrazuje slovem „zaměstnanců”.
14. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)  Částky denního vyměřovacího základu vypočtené podle