Input:

309/2021 Sb., Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

č. 309/2021 Sb., Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2021
o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 61/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:
Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  partií takové množství hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů (dále jen „výrobky”), které svými vlastnostmi, označením a prostorovým uspořádáním představuje jednotný celek,
b)  dílčím vzorkem takové množství výrobku, které bylo získáno jednorázovým odběrem z partie,
c)  souhrnným vzorkem soubor jednotlivých dílčích vzorků odebraných z partie,
d)  redukovaným souhrnným vzorkem dílčí množství souhrnného vzorku se stejným složením jako souhrnný vzorek a
e)  konečným vzorkem dílčí množství souhrnného nebo redukovaného souhrnného vzorku, které je nezbytné pro zkoušku.
§ 2
Odběr vzorků výrobků zahrnuje odběr dílčích vzorků, vytvoření souhrnných a konečných vzorků, uchovávání a označování konečných vzorků.
§ 3
(1)  K odběru vzorků se používají pomůcky pro odběr vzorků, kterými se rozumí v případě
a)  tuhých výrobků mechanická zařízení výrobce přímo určená k odběru vzorků výrobků, která jsou v pohybu nebo kterými se při odběru vzorku pohybuje, a dále vzorkovače, zejména trubkové, ploché lopatky a spirálové vzorkovače, vhodné z hlediska velikosti partie a částic výrobku, a
b)  kapalných výrobků vzorkovací pumpa, vzorkovací trubice se spodním uzávěrem a vzorkovací nádoba.
(2)  K dělení vzorku se používá dělič, výjimečně se vzorek dělí kvartací.
(3)  Pomůcky pro odběr vzorků a pracovní plochy musí být čisté a suché. Nemohou být z materiálu, který by ovlivnil kvalitu vzorku výrobku.
§ 4
(1)  Je-li partie tak velká nebo uložena takovým způsobem, že z ní není možné odebrat jednotlivé dílčí vzorky, pak se za partii považuje jen ta její část, která umožní odběr dílčích vzorků.
(2)  U výrobků určených pouze k užití spotřebiteli1) se za partii považuje obsah jednoho originálního balení, který současně představuje souhrnný vzorek. V případě, že nepostačuje hmotnost obsahu balení, odebere se takový počet balení, aby byl splněn požadavek hmotnosti konečného vzorku.
§ 5
(1)  Hmotnost dílčího vzorku odebraného z volně ložených výrobků, balených výrobků s hmotností obsahu nad 50 kg nebo objemu nad 50 l musí být minimálně 0,2 kg s výjimkou dílčího vzorku odebraného mechanickým zařízením z pohybujícího se výrobku.
(2)  Minimální počet dílčích vzorků podle druhu výrobku a velikosti partie je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Z dílčích vzorků odebraných z jedné partie se vytvoří jeden souhrnný vzorek. Stejným způsobem se vytvoří 2 souhrnné vzorky, pokud se u výrobků, které se skládají z více než 1 součásti určující typ a mají sklon k porušení směsi, použije k odběru vzorku trubkový vzorkovač.