Input:

31/2016 Sb., Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 31/2016 Sb., Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění účinném k 1.10.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2016
o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění; nové přechodné ustanovení
282/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění
282/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5a odst. 1 - dosud neuvedeno
Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
a)  rozsah znalostí českého jazyka (dále jen „jazyk”) pro účely zkoušky z jazyka,
b)  bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”), organizačního řádu a zveřejňování informací o organizaci zkoušky,
c)  vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka (dále jen „doklad”),
d)  strukturu a termíny předkládání přehledu o počtech zkoušených,
e)  jazykové zkoušky rovnocenné pro účely získání povolení k trvalému pobytu a
f)  nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.
§ 1a
Zkušební instituce
Zkušební institucí je právnická osoba oprávněná uskutečňovat zkoušku z jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
§ 2
Rozsah znalosti jazyka
(1)  Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(2)  Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 zahrnuje
a)  porozumění hlavní myšlence jednoduchých a přehledných textů v písemné i ústní podobě, které se týkají každodenního života,
b)  vedení rozhovoru o obecně známých skutečnostech a každodenních situacích,
c)  pokládání a zodpovídání jednoduchých otázek, které se týkají každodenního života,
d)  tvorbu krátkých vět, které se týkají každodenního života, a
e)  psaní jednoduchých textů, které se týkají každodenního života.
Organizační zabezpečení zkoušky z jazyka
§ 3
Ministerstvo
a)  zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 30 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka informace o zkoušce, včetně termínů konání zkoušky a její organizace,
b)  vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam zkušebních institucí,
c)  zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o způsobu přihlašování na zkoušku z jazyka a vydávání osvědčení pro uchazeče, kteří úspěšně složili zkoušku,
d)  zajišťuje vývoj zkušebních materiálů pro písemnou i ústní část zkoušky z jazyka, včetně pokynů k zadávání a hodnocení písemné i ústní části zkoušky, a jejich distribuci zkušebním institucím a
e)  zajišťuje odborné školení a nejméně jednou za rok metodická setkání za účelem zvyšování kvality organizace zkoušky z jazyka a hodnocení znalostí jazyka při zkoušce pro osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b).
§ 4
Zkušební instituce zajišťuje vhodná opatření k podpoře odůvodněných zvláštních potřeb uchazečů, zejména ze