Input:

312/2012 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 312/2012 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění účinném k 1.1.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012
o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění; vkládá nové přílohy č. 4 a 5
154/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3 odst. 1
154/2014 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3 odst. 1
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 16 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší
a) požadavky na kvalitu lodních paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní plavby3) , která plují pod vlajkou České republiky,
b) požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality,
c) způsob prokazování kvality lodních paliv,
d) náležitosti ohlašování údajů o kvalitě lodních paliv.
(2) Požadavky na kvalitu lodních paliv stanovené touto vyhláškou se nevztahují na použití lodních paliv
a) ve výzkumu a testování,
b) určených k přepracování před jejich konečným spálením,
c) pro další zpracování v rafinérském průmyslu,
d) na plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři a
e) v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) lodním palivem kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) motorovou naftou palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídu DMB uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) plynovým olejem palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX, DMA a DMZ uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
d) uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel,
e) metodou snižování emisí doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na plavidlo, jiný postup nebo alternativní palivo, jejichž používání vede ke snížení emisí.
§ 3
Požadavky na kvalitu lodních paliv
(1) Obsah síry podle úmluvy MARPOL v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních oblastech emisí oxidů síry4) , může být nejvýše 0,1 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 0,5 % hmotnostních.
(2) Obsah síry v plynovém oleji uvedeném na trh nesmí překročit 0,001 % hmotnostních. Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit 1,5 % hmotnostních.
(3) Obsah síry v lodních palivech používaných
a) vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,
b) plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.
(4) Přechod provozu na požadované lodní