Input:

321/2011 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 321/2011 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2011
o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko u Sadské. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) zbytek polabské černavy na podloží sladkovodní křídy s lučními společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk,
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) a mečíku bahenního (Gladiolus palustris), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
c) měnit vodní režim pozemků,
d) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
e) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,
f) přikrmovat zvěř, nebo
g) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému3) , věcně a místně příslušných správních orgánů4) , správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění péče o pozemky či porosty.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k