Input:

322/2011 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 322/2011 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2011
o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Švařec (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů,
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich biotopů,
c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), včetně jeho biotopu.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3) ,
c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,
d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
e) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
g) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř,
i) rozdělávat ohně, nebo
j) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4) , věcně a místně příslušných správních orgánů5) , správců vodních toků při provádění správy vodních toků a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Švařec
Geometrický obrazec č. 1
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
1
612185,85
1122377,08
1
2
612189,92
1122391,84
2
3
612234,25
1122409,04
3
4
612265,72
1122452,82
4
5
612282,51
1122450,30
5
6
612295,29
1122443,56
6
7
612296,20
1122453,21
7
8
612286,34
1122461,02
8