Input:

327/2012 Sb., Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění účinném k 26.12.2017

č. 327/2012 Sb., Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění účinném k 26.12.2017
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
428/2017 Sb.
(k 26.12.2017)
mění
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
b) způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel, zvěře a ryb, kterou může být použití přípravků (dále jen „způsob odběru vzorků”).
§ 2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) porostem navštěvovaným včelami
1. lesní porost se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou, nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,
2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,
b) medovicí sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,
c) mimokvětním nektarem sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,
d) zvěří volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory, bažantnice a zvěř ve farmovém chovu,
e)  dalšími necílovými organismy
1. necíloví suchozemští členovci mimo včely (dále jen „necíloví členovci”),
2. necílové organismy, které trvale žijí v půdě,
3. necílové rostliny mimo vodní organismy,
4. necíloví suchozemští obratlovci mimo zvěř,
f) vodními organismy živočichové1) a rostliny1) , které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí,
g) svažitým pozemkem část pozemku se sklonem nebo větším, svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3° směrem k povrchové vodě.
Podrobnosti k ochraně včel
[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]
§ 3
Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nesmí být aplikován:
a) na porost navštěvovaný včelami,
b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely (dále jen „stromy a keře navštěvované včelami”).
§ 4
Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a