Input:

332/2013 Sb., Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

č. 332/2013 Sb., Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2013
o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb.:
§ 1
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
 
Ministr:
Ing. Koníček v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 332/2013 Sb.
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
úřední záznamy o spisu 1
OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH ZMĚNY
Titul, příjmení ....................................................................................
Jméno ...................................................................................
Datum, místo a stát narození ..................................................................
Rodné číslo ....................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu ...................................................................
Adresa pro doručování...........................................................................
Kontakt (tel., mob., e-mail).......................................................................
Bydliště (je-li odlišné od trvalého pobytu)....................................................
Místo předchozího bydliště .....................................................................
Státní občanství ..................................
Důchod aj. dávky pojistných systémů soc. zabezpečení 2
ano - ne
Výkon výdělečné činnosti
ano - ne
Výkon výdělečné činnosti v zahraničí 2
ano - ne
Rodinný příslušník v zahraničí 2
ano - ne
Nezaopatřenost
ano - ne
Případné další údaje důležité pro práci s klientem (ošetřující lékař, zdravotní pojišťovna):
....................................................................................
....................................................................................
ZAŘAZENÍ KLIENTA DO HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY (včetně dílčího rozlišení)
1. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
   1.1 Tělesné postižení dětí i dospělých
   1.2 Smyslové postižení dětí i dospělých
   1.3 Mentální postižení dětí i dospělých
   1.4 Duševní onemocnění dětí i dospělých
   1.5 Ostatní onemocnění
2. Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
   2.1 Sociální problémy vyplývající z péče o závislou osobu (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením)
3. Osoby s různým stupněm zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
   3.1 Ohrožení práv osob před zbavením/omezením způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
   3.2 Ohrožení práv osob po zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
   4.1 Sociální vyloučení, které je důsledkem stáří
   4.2 Sociální vyloučení, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě