Input:

334/2015 Sb., Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, ve znění účinném k 19.6.2019

č. 334/2015 Sb., Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, ve znění účinném k 19.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
138/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
mění, celkem 86 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 15a odst. 7, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 4:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška stanoví
a) způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel,
b) technické požadavky na
1. plavidla, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o malá plavidla a plovoucí zařízení, a
2. plovoucí zařízení nepodléhající evidenci, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je nejméně 100 m3,
 
 
 
 
c) plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,
d) podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,
 
 
e) postup při provádění technické prohlídky a její organizační zabezpečení,
f) postup při provádění pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich rozsah,
g) vzor osvědčení plavidla, údaje do něj zapisované a dobu jeho platnosti,
 
h) vzor prozatímního osvědčení plavidla,
 
i) náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané,
j) lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané,
k) plavidla, která lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednaného jeho provozovatelem a rozsah a podmínky tohoto pojištění,
l) plavidla, která je třeba vybavit jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby a druhy těchto zařízení,
m) počet a odborné složení členů posádky a
n) zvláštní požadavky a vlastnosti plavidla.
§ 2
Podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky
(K § 9 odst. 6 zákona)
(1) Malá plavidla se člení na
a) malá plavidla s vlastním pohonem,
b) plachetnice,