Input:

336/2015 Sb., Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

č. 336/2015 Sb., Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 67a odst. 3 a § 67c odst. 2:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) obsah, rozsah a způsob provádění výcviku a školení členů posádky,
b) podmínky bezpečného stavu lodě, jejího zařízení a vybavení z hlediska ochrany zdraví při práci,
c) podrobnosti zásad a postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
d) místa uložení výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi.
ČÁST DRUHÁ
OBSAH, ROZSAH A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ČLENŮ POSÁDKY
§ 2
Obsah výcviku a školení
Velitel lodě zajišťuje výcvik a školení členů posádky v oblasti
a) obsluhy záchranného a bezpečnostního vybavení lodě včetně vodotěsných a protipožárních dveří a bezpečné manipulaci s nimi,
b) bezpečnosti a ochrany zdraví před riziky z nebezpečných látek, jimž mohou být členové posádky lodě při práci vystaveni,
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků a používání a údržby zařízení a oděvů pro vstup do uzavřeného nebo omezeného prostoru, který může obsahovat hořlavé nebo jedovaté plyny nebo výpary nebo v něm může být nedostatek kyslíku, prostoru, který je obvykle nebo dočasně větrán a v němž došlo k omezení nebo výpadku tohoto větrání, prostoru, v němž došlo k úbytku kyslíku nebo jsou v něm obsaženy zdraví nebezpečné plyny nebo výpary, nebo prostoru zátěžových a stabilizačních nádrží (dále jen „nebezpečný prostor”),
d) rozpoznání okolností a prací vedoucích ke vzniku nebezpečného ovzduší a rizik spojených se vstupem do nebezpečných prostor a přijímání opatření k jejich odvrácení,
e) záchrany osoby v bezvědomí z nebezpečného prostoru,
f) informování o umístění lékárniček,
g) bezpečné práce se stroji, nářadím a materiály,
h) bezpečné práce se zdvihacím zařízením,
i) bezpečné práce se zařízením v stravovacím provozu a vybavením používaným na lodi v prádelnách.
Rozsah školení a výcviku
§ 3
(1) Školení a výcvik k obsluze záchranného a bezpečnostního vybavení lodě včetně vodotěsných a protipožárních dveří a bezpečné manipulaci s nimi zahrnuje zejména
a) seznámení s prvky záchranného a bezpečnostního vybavení lodě a jeho konkrétním rozmístěním na lodi,
b) seznámení s ovládacími prvky zařízení,
c) seznámení s rozmístěním a obsluhou hlavních vodotěsných a protipožárních dveří s mechanickým a dálkovým ovládáním na lodi,
d) signály vyhlašované na lodi k provádění poplachů jednotlivých druhů,
e) rozmístění poplachových rozpisů na lodi a
f) předání osobních poplachových rozpisů pro konkrétní členy posádky.
(2) Školení a výcvik k bezpečnosti a ochraně zdraví před riziky z nebezpečných látek, jimž mohou být členové posádky lodě při práci vystaveni, zahrnuje zejména
a) obecné poučení o zacházení s nebezpečnými látkami a
b) informování o převáženém nebezpečném zboží podle Mezinárodní