Input:

345/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 345/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2021
o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
445/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 10 odst. 3
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 107 odst. 5, § 108 odst. 1 písm. k), § 108 odst. 3, § 109 odst. 7, § 110 odst. 7 a § 112 odst. 7 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
b)  náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností,
c)  technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností,
d)  rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
e)  technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností,
f)  části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány,
g)  způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou životností,
h)  rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností,
i)  způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,
j)  podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování,
k)  rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Informační systém”) a
l)  náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.
§ 2
Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností a na nakládání s vozidly s ukončenou životností
(1)  Obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(4)  Vyjmuté a demontované části vozidel s ukončenou životností, které nebudou opětovně použity, zpracovatel vozidel s ukončenou životností roztřídí a zařadí podle Katalogu odpadů3) .
(5)  Pokud