Input:

38/2008 Sb., Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění účinném k 15.6.2018

č. 38/2008 Sb., Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění účinném k 15.6.2018
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008
o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 10, § 11 a § 12
90/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen „nařízení Rady”),
a) práva a povinnosti osob související se zahraničním obchodem se zbožím a
b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou zahraničního obchodu se zbožím.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zahraničním obchodem se zbožím vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci se zbožím související,
b) zbožím výrobky nebo služby, které jsou vymezeny nařízením Rady.
§ 2
Působnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”)
a) rozhoduje o vydání
1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží,
2. povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a členských států Evropské unie.
 
 
§ 3
Žádost o povolení
Žádost o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k poskytování