Input:

382/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

č. 382/2017 Sb., Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
[zrušeno č. 516/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 109 odst. 2, § 111 odst. 3 a § 114 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
VÝBĚR JUSTIČNÍCH ČEKATELŮ
§ 1
Registrace do evidence
(1) Zájemce o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „zájemce”) se registruje do evidence zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „evidence”) na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”).
(2) Evidenci vede a spravuje ministerstvo. Justiční akademie užívá data z evidence pro účely vstupního testu a zapisuje do evidence výsledky vstupního testu. Krajské soudy užívají data z evidence pro účely výběrových řízení do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „výběrové řízení”) a zapisují do evidence výsledky výběrových řízení.
(3) Při registraci zájemce uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu elektronické pošty a kontaktní telefon,
b) údaje o dosaženém požadovaném vysokoškolském právnickém vzdělání, popřípadě o získaném akademickém titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností,
c) prohlášení o státním občanství, prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o svéprávnosti,
d) obvod krajského soudu a konkrétní okresní soudy, v jejichž obvodu má zájem vykonávat přípravnou službu justičních čekatelů (dále jen „přípravná služba”); zájemce může uvést i více obvodů.
(4) Zájemce při registraci doloží údaje o dosaženém požadovaném vysokoškolském právnickém vzdělání podle odstavce 3 elektronickou kopií.
(5) Ministerstvo posuzuje úplnost registrace. K neúplné registraci se nepřihlíží.
(6) Registrace se považuje za přihlášku do výběrového řízení podle obvodu, který zájemce v registraci uvedl.
§ 2
Vstupní test
(1) Vstupním písemným testem (dále jen „vstupní test”) se ověřují základní odborné znalosti a předpoklady zájemce pro přijetí do přípravné služby.
(2) Vstupní test zajišťuje a organizuje Justiční akademie ve spolupráci s ministerstvem.
Konání vstupního testu
§ 3
(1) Termín konání vstupního testu a kritéria hodnocení oznámí Justiční akademie nejméně 60 dnů před jeho konáním na internetových stránkách ministerstva.
(2) Justiční akademie pozve zájemce ke vstupnímu testu nejméně 30 dnů před jeho konáním v pořadí podle data registrace do evidence. Lhůta podle věty první může být se souhlasem zájemce zkrácena.
(3) Zájemce má právo být informován o jím dosažených výsledcích.
§ 4
(1) Zájemce, který se ze závažných důvodů nemůže účastnit konání vstupního testu v termínu, na který byl pozván, se Justiční akademii písemně omluví nejpozději do 5 dnů ode dne konání vstupního testu.
(2) Zájemce, který se ze závažných důvodů a včas omluvil z účasti na konání vstupního testu, je v evidenci zařazen na konec