Input:

377/2013 Sb., Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 377/2013 Sb., Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2013
o skladování a způsobu používání hnojiv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 7
229/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 7, § 9 a přílohy č. 2, 3 a 4; vkládá § 9a
392/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění, celkem k datu 32 novelizačních bodů
392/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9 odst. 1, přílohu č. 2 a vkládá přílohu č. 7
392/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
nabývá účinnosti ustanovení § 7 odst. 4
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje způsob
a)  skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů a kapacitu skladovacích prostor,
b)  používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů na zemědělské půdě a lesních pozemcích,
c)  vedení evidence o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů,
d)  hlášení o používání upravených kalů a hlášení letecké aplikace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů,
e)  vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a
f)  provozování příkrmiště.
§ 2
Skladování tuhých minerálních hnojiv
(1)  Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech jako volně ložená nebo balená.
(2)  Volně ložená minerální hnojiva se skladují
a)  v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,
b)  v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo
c)  v zásobnících.
(3)  Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.
(4)  Nejdéle 1 měsíc se mohou balená tuhá minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, přičemž se umístí na palety a ochrání před povětrnostními vlivy.
(5)  Nejdéle 24 měsíců se může vápenaté hnojivo cukrovarská šáma uložit na zemědělské půdě.
(6)  Nejdéle 2 měsíce se mohou hnojiva na bázi mletých vápenců dodávaná s vlhkostí 2 až 10 % uložit na zemědělské půdě.
§ 3
Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného
(1)  Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se pro účely této vyhlášky rozumějí hnojiva s celkovým obsahem obou forem dusíku, jak dusičnanového tak amonného, vyšším než 28 %.
(2)  Hnojiva uvedená v odstavci 1 se mohou skladovat pouze
a)  ve skladech, odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
b)  balená a v množství maximálně do 25 tun v jednom skladě,
c)  tak, aby