Input:

408/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1.5.2023

č. 408/2015 Sb., Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění účinném k 1.5.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2015
o Pravidlech trhu s elektřinou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
302/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 95 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 20, § 21, § 22, § 23, § 26, § 34, § 40, § 41, § 45, § 48, § 51, § 53 a přílohy č. 6 a 8; nové přechodné ustanovení
125/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění
490/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění
490/2021 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 10, § 48, § 50, § 55 a přílohu č. 8
490/2021 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 9, § 10, § 19, § 20, § 27, § 28, § 29 a přílohu č. 5
ustanovení je označeno**)
404/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění, celkem k datu 56 novelizačních bodů
404/2022 Sb.
(k 1.5.2023)
mění přílohu č. 8
404/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 10, § 16, § 41, § 42 a přílohu č. 20
ustanovení je označeno*)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) , 5), 11)
a)  podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení ne-dostatku kapacit v elektrizační soustavě,
b)  termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
c)  postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d)  rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e)  postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f)  pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání,
g)  pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h)  termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny,
i)  postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j)  postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
k)  skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
l)  technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
m)  zveřejňování informací operátorem trhu a
n)  postup pro stanovení zálohových plateb,
o)  termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví
a)  způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
b)  způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,
c)  termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
d)  způsob a termíny