Input:

418/2012 Sb., Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění účinném k 9.12.2019

č. 418/2012 Sb., Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění účinném k 9.12.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně zvířat při usmrcování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
33/2013 Sb.
(k 1.3.2013)
mění § 6
418/2012 Sb.
(k 9.12.2015)
pozbývá platnosti ustanovení § 2 - viz § 10 této vyhlášky
418/2012 Sb.
(k 9.12.2019)
pozbývá platnosti ustanovení § 4 - viz § 10 této vyhlášky
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a)  způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
b)  vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
c)  způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,
d)  vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,
e)  vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,
f)  nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje,
g)  požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat,
h)  poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.
§ 2
(pozbyl platnosti k 9.12.2015, viz § 10)
§ 3
Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat
(1)  Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
(pozbyl platnosti k 9.12.2019, viz § 10)