Input:

42/2020 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

č. 42/2020 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2020
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Vymezení zón ochrany přírody
(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna”) Národního parku Šumava, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1.
(3) Charakteristika zón Národního parku Šumava je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Grafické znázornění zón Národního parku Šumava, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 42/2020 Sb.
Charakteristika zón Národního parku Šumava podle přírodních podmínek a cílů ochrany
A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů smrčin, rašelinných lesů, lužních lesů a bučin,
b) přirozených mokřadních ekosystémů pramenišť, slatinných a přechodových rašelinišť a vrchovišť,
c) přirozených skalních ekosystémů skalní vegetace sudetských karů,
d) přirozených vodních ekosystémů makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní, vegetace šídlatek a makrofytní vegetace vodních toků,
s