Input:

44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění účinném k 1.7.2023

č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1988
o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 32a odst. 4
168/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
mění, doplňuje
(k 1.1.1994)
§ 32b pozbývá účinnosti
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 17 odst. 1 a 6, § 19 odst. 1 a 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 40 odst. 2 písm. c)
366/2000 Sb.
(k 22.11.2000)
mění, v § 30 vkládá nový odst. 2, mění § 32a odst. 4)
315/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 3 odst. 1 písm. b), v § 10 doplňuje odst. 2, § 11 odst. 1, § 24 odst. 1 a 3, § 28 odst. 1, § 32a odst. 2
61/2002 Sb.
(k 22.2.2002)
vkládá v § 35 nové odst. 2 a 6
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 33 odst. 2 a 3, vkládá § 41a
150/2003 Sb.
(k 23.5.2003)
pod § 19 vkládá nový nadpis, nové znění § 20
3/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
mění v § 20, § 24, § 27 odst. 7, v § 32a doplňuje odst. 10
386/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
21 novelizačních bodů
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 15 odst. 2, § 18 odst. 1, § 19, § 29 odst. 5 a § 35 odst. 3; vkládá v § 33 odst. 8
313/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění v § 37a odst. 2; vkládá v § 37a odst. 4 až 6 a v § 43 odst. 7 až 8
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37a odst. 2 a 6
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 23 odst. 4 a § 31 odst. 5
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 42
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32a a § 41
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 1, § 18, § 30 a § 34
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23, § 27, § 28 odst. 2
498/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 31 odst. 4, § 33 a § 41
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16 a § 25
89/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 35 a § 41, vkládá § 29a, novou část osmou, § 40a a 40b; ruší § 32a; nová přechodná ustanovení
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 18 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 40a a § 40b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 19 a § 33 odst. 7
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 15 odst. 2
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 40b odst. 2
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
88/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 16 a § 25
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 42
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 15, § 27, § 33 a § 35
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie22)
§ 2
Nerosty
(1)  Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.
(2)  Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují
a)  vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,
b)  přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů,
c)  rašelina,
d)  bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,
e)  kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.
§ 3
Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené
(1)  Vyhrazené nerosty jsou
a)  radioaktivní nerosty,
b)  všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny,
c)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy,
d)  magnezit,
e)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny,
f)  kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,
g)  tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit,
h)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,
i)  granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné a travertin,
j)  technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,
k)  halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,
l)  křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,
m)  mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,
n)  technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem b).
(2)  ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené.
(3)  V pochybnostech, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky.
§ 4
Ložisko nerostů
Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen „ložisko”) je přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností1) a obsahují nerosty.
§ 5
Nerostné bohatství
(1)  Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů (dále jen „výhradní ložiska”).
(2)