Input:

447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015

č. 447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2015
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 3. prosince 2001
o báňské záchranné službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 24 novelizačních bodů
379/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1
305/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zajištění báňské záchranné služby, její organizaci a úkoly spočívající zejména v provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, a zásady postupu báňských záchranářů při zásahu; dále stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na odbornou způsobilost členů báňských záchranných sborů.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a)  důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván; dolem je též podzemní stavba při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí,
b)  důl s jednoduchými poměry neuhelný důl, důl v průzkumu, výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a dále důl, ve kterém jsou prováděny zvláštní zásahy do zemské kůry,1)
c)  potápěčskou činnost sestup pod vodní hladinu a činnost v tomto prostředí s použitím dýchacího potápěčského přístroje a výzbroje,
d)  plánovaný nehavarijní zásah souhrn plánovaných prací a činností, které s ohledem na podmínky, ve kterých mají být vykonány, mohou být provedeny jen báňskými záchranáři,
e)  závažnou provozní nehodu událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo majetek, zejména důlní požár, výbuch plynů a uhelného prachu, důlní otřes, průtrž hornin a plynů, erupce ropy a zemního plynu, zával důlních děl, průval vod a bahnin nebo kuřavky a porucha ve větrání nebo na těžním zařízení (dále jen „havárie”),
f)  základnu prostor vymezený pro nástup báňských záchranářů do zásahu a jejich odpočinek, který zároveň slouží na přechodné uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských záchranářů mezi jednotlivými zásahy a který má spojení s velitelem báňského záchranného sboru nebo dispečerem,
g)  záchranářskou akci činnost báňských záchranářů sestávající ze souhrnu úkonů, které báňští záchranáři mají v zásahu vykonat nebo vykonali, a nutných souvisejících činností včetně přípravy na zásah, přesunu do organizace nebo její části postižené havárií, odpočinku mezi zásahy na základně a plnění dalších úkolů nařízených jim příkazem velitele báňského záchranného sboru,
h)  zásah činnost báňských záchranářů při záchranářské akci nebo při plánovaném nehavarijním zásahu sestávající ze souhrnu přikázaných úkonů od odchodu ze základny nebo jiného místa až do jejich návratu na základnu nebo jiné určené místo,
i)  ztížené mikroklimatické podmínky takové pracovní prostředí, ve kterém fyzikální parametry okolního prostředí ztěžují nebo znemožňují odvádět metabolické teplo z lidského těla a dále prostředí s hlukem přesahujícím 100 dB a vystavení účinkům sálavého tepla nad 250