Input:

527/2021 Sb., Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

č. 527/2021 Sb., Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2021
o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39f odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Specifikace odborných úkonů a výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona jsou stanoveny v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona, který je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2)  Výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením podle části šesté zákona je stanovena jako násobek počtu hodin práce za poskytnutí odborné konzultace a výše výdajů na 1 hodinu práce 1 člověka, která zahrnuje platové a režijní výdaje a činí 900 Kč.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 
Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 527/2021 Sb.
Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona
 
Kód
Specifikace odborného úkonu podle § 39f odst. 14 zákona
Výše náhrady výdajů
CAU-001
Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
9 900 Kč