Input:

6/2020 Sb., Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

č. 6/2020 Sb., Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019
o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a) způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen „dřevěný obalový materiál”),
b) technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu a
c) způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.
§ 2
Způsob označování dřevěného obalového materiálu
[K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a) zákona]
(1) Ošetřený dřevěný obalový materiál musí být označen značkou, jejíž provedení, obsah a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace, ani do ní nesmí zasahovat jiné značení nebo symbol.
(3) Značka dřevěného obalového materiálu musí být čitelná, trvalá, nepřenosná, musí být umístěna na viditelném místě, nejméně na dvou vnějších protilehlých stranách obalu a nesmí být napsána ručně. Značka může být provedena červenou nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného obalového materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných látek a rizikového zboží.
(4) Pravidla označování dřevěného obalového materiálu jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu
[K § 68 odst. 5 písm. b) zákona]
§ 3
(1) K ošetření dřevěného obalového materiálu lze použít
a) tepelné ošetření používající konvenční parní nebo sušicí komory,
b) tepelné ošetření využívající mikrovlnný ohřev, nebo
c) ošetření sulfurylfluoridem.
(2) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového materiálu, který bude označen značkou v souladu s § 2, je možné použít pouze dřevo, na kterém se nenachází žádná kůra, s výjimkou vizuálně oddělených, jasně zřetelných kousků kůry, pokud tyto jsou
a) užší než 3 cm bez ohledu na délku, nebo
b) širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.
(3) Při tepelném ošetření může být kůra odstraněna i po provedení tohoto ošetření. Pokud je při tepelném ošetření specifikováno omezení rozměru, musí být do měření rozměrů zahrnuta veškerá kůra.
§ 4
(1) Při tepelném ošetření používajícím konvenční parní nebo sušicí komory je základním požadavkem dosažení minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu ošetřovaného dřeva včetně středu jeho nejsilnější části.
(2) Teplota podle odstavce 1 musí být měřena vložením snímače do nejsilnější části ošetřovaného dřeva.
(3) Pokud